37ain Marathon Eryri – manylion mynediad wedi’u rhyddhau ar gyfer digwyddiad 2020

Fel un o’r digwyddiadau sydd yn gwerthu’n gyflym iawn ar olygfa’r marathon yn u DU, mae mynediad i’r ras yma yn ofnadwy o gystadleuol pob blwyddyn. Gymaint â hynny bod yn Rhagfyr 2018, gwerthodd y 3,000 o lefydd ar gael i ras 2019 allan mewn 20 munud!

Fel mae’r cyfri i lawr at ddigwyddiad Snowdonia Marathon Eryri 2019 – y 37ain digwyddiad –  yn parhau i’r 26ain o Hydref, mae’r mae cyd-drefnwyr y ras wedi rhyddhau newyddion am weithdrefnau mynediad 2020.

Mae’r tîm tu ôl i Farathon Eryri yn gweithio’n barhaol i ddarparu’r profiad orau posibl i’w cystadleuwyr, o’r eiliad maent yn cofrestru, nes iddynt groesi’r llinell derfyn a derbyn eu gwobr o fat diod wedi’i wneud o lechi Cymraeg. Felly, i greu beth mae’r trefnwyr yn gweld fel y mynediad cyflymaf posib i ras 2020, bydd mynediadau yn cymryd modd system bleidleisio am y tro cyntaf erioed, efo ceisiadau yn agor ar Ragfyr 1af, 2019.

Mae cydlynydd y ras, Jayne Lloyd, yn gyfrifol am ei 16eg Marathon Eryri ym mis Hydref ac yn esbonio’r penderfyniad i gychwyn ar y weithdrefn mynediad newydd hon:

“Rydyn ni’n hynod falch o’r hyn rydyn ni’n ei gynnig i’r gymuned rhedeg trwy ein digwyddiad. Rwyf wedi bod yn trefnu’r ras ers dros 15 mlynedd ac wedi gweld llawer o newidiadau yn yr amser hwnnw. Bob blwyddyn mae’r digwyddiad yn tyfu o ran ei statws, ac mae’r enw da sydd gennym am edrych ar ôl ein cymuned o redwyr yn bwysig iawn i ni. Mae hyn yn ymdrin â phob agwedd ar y ‘profiad rhedwr’, o’r croeso a gânt pan gyrhaeddant Llanberis, yr ymgysylltiad wrth gofrestru, sut rydym yn cyflwyno ein noddwyr, y profiad diwrnod ras llawn a hyd yn oed yr argraff a adawn ar ymwelwyr o ran y diwylliant Cymreig, yn enwedig ar y rhai sy’n teithio yma o bob cwr o’r byd.

“Fodd bynnag, un agwedd y mae pawb ar y tîm sefydliadol yn teimlo nad yw wedi bod cystal ag y dylai fod dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yw’r ffordd rydym yn derbyn ceisiadau. Mewn ffordd rydyn ni’n dioddef o’n llwyddiant ein hunain. Rydym yn profi galw mawr am leoedd yn y ras ac mae’r cynnydd ym mhoblogrwydd ceisiadau ar-lein wedi golygu bod y galw hwn wedi tyfu’n aruthrol. Yn anecdotaidd rydym yn gwybod y gallem werthu’r 2,800 o lefydd dair gwaith drosodd, dyna’r math o draffig yr ydym wedi’i gael yn ceisio ennill lleoedd ar ddiwrnod mynediad ras ac rydym wedi methu â dod o hyd i system a all ymdopi â hynny.

“Mae’r ffordd y cymerir ceisiadau ar hyn o bryd bron yn loteri. Mae’n ras i fynd ar-lein i’n rhedwyr ac yn obaith bod y systemau mynediad yn wrth sefyll y lefel anhygoel o draffig rydym yn cael profiad ohono. Dros y tair blynedd diwethaf, nid yw hyn wedi’i gyflawni’n effeithiol. Rydym wedi rhoi cynnig ar systemau newydd yn ofer gan ein gadael gydag ymgeiswyr siomedig a rhwystredig sydd wedi methu â chael lle.

“Rhaid i ni hefyd ystyried y ffaith bod gennym ni redwyr sy’n gweithio yn y gwasanaethau brys; meddygon, nyrsys, yr heddlu, gweithwyr tân ac ambiwlans, gweithwyr shifft, y rhai nad ydyn nhw’n gallu cyrchu’r rhyngrwyd am amryw resymau. Mae cymaint o bobl a fyddai wrth eu bodd yn cymryd rhan ond yn syml ddim yn gallu mynd ar-lein ar gyfer y ffenestr 10-20 munud honno sydd gennym ar hyn o bryd rhwng cynigion yn mynd yn fyw ac yn gwerthu allan.

“Rydym yn deall y bydd rhai rhedwyr yn siomedig na fyddant yn cael lle, ond bydd hyn bob amser yn digwydd mewn unrhyw weithdrefn mynediad. Credwn yn onest fod cynnig ffenestr 7 diwrnod i redwyr gyflwyno eu hawydd i redeg (rhwng 1af Rhagfyr, 2019 am 9am tan y 7fed o Ragfyr am hanner nos) yn cynnig y system decaf bosibl ar gyfer mynediad i bawb ”

Bydd gwybodaeth fanylach ar sut y bydd y bleidlais yn digwydd yn cael ei rhyddhau yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae Jayne yn hyderus y bydd y marathon unwaith eto yn arddangos popeth sydd gan Barc Cenedlaethol Eryri i’w gynnig o ran golygfeydd a chroeso cynnes i’r miloedd o ymwelwyr a ddisgwylir ar draws penwythnos y ras, ac mae’n dod i’r casgliad:

“Bob blwyddyn mae pobl yn dychwelyd i’r digwyddiad, yn aml yn dod â theulu neu gelciau o gefnogwyr gyda nhw, felly i ni mae’n ymwneud ag ymgysylltu â nhw, gan ddarparu atgofion gwych a hirhoedlog iddynt o’r ras ac o Eryri. Mae hefyd yn ymwneud yn fawr â rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a’r economi leol dros y penwythnos.

“Rydyn ni’n caru ein rhedwyr ym Marathon Eryri, ac rydyn ni am iddyn nhw ddal i ddod yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn fel maen nhw’n ei wneud, felly rydyn ni’n ymdrechu’n barhaus i gynnig y profiad gorau posib iddyn nhw i gyd, ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud!”