Marathon Eryri postponed until October 30th 2021 / Marathon Eryri wedi’i ohirio tan Hydref 30ain 2021

It is with very heavy hearts that we have decided to postpone Marathon Eryri (due to take place on October 24th, 2020) to October 30th 2021.

In the absence of any specific guidelines, this has been a very difficult decision for us but we feel that our runners deserve to know one way or another in what are already very uncertain times.

It is very hard to envisage a time when mass participation sport will return and even harder to try and second guess where we will all be at the end of October. Our priorities lie with the safety of our runners and that of our community and we believe that holding the event this year won’t be in the best interests of either.

Places will automatically be transferred to the 2021 date. If you no longer want a place, you will be given the option to pass it on to another runner. There is no charge for this but we are a not for profit concern so, if you don’t want your place but would like to donate your entry fee, we would be very grateful.

Do I need to do anything to ensure my place in the 2021 Marathon Eryri?

No, all runners entered for the 2020 race will automatically be transferred to the 2021 event. There is no charge for this.

Can I claim a refund instead?

As stated in our terms and conditions, places are non-refundable. If you don’t want a place in the 2021 event, you can pass it on to another runner using the information in your original confirmation email. 

What happens to any extras I ordered when entering (hoodies for example)?

Any orders will automatically be transferred to next year along with your race entry.

We are a not for profit group that puts race funds back into our local community. Loosing the 2020 event will be a severe financial blow to us. If you have a place that you not longer want, you might like to think about donating the entry fee rather than passing the place on. 

It’s not all bad news though, we will be outlining a one-off Virtual Eryri race at the end of this month, to take place in the week of the original date in October 2020 – watch this space!

Keep up the training, take care and look after yourselves.

From all of the team at Marathon Eryri


//


Gyda chalonnau trwm iawn yr ydym wedi penderfynu gohirio Marathon Eryri (sydd i fod i ddigwydd ar Hydref 24ain, 2020) hyd at Hydref 30ain 2021. Yn absenoldeb unrhyw ganllawiau penodol, mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd iawn i ni ond rydym yn teimlo bod ein rhedwyr yn haeddu gwybod un ffordd neu’r llall yn yr hyn sydd eisoes yn amseroedd ansicr iawn.

Mae’n anodd iawn rhagweld amser pan fydd chwaraeon cyfranogiad torfol yn dychwelyd a hyd yn oed yn anoddach ceisio ail ddyfalu ble byddwn ni i gyd ddiwedd mis Hydref. Mae ein blaenoriaethau yn gorwedd gyda diogelwch ein rhedwyr a diogelwch ein cymuned a chredwn na fyddai cynnal y digwyddiad eleni fod er budd gorau’r naill na’r llall.

Bydd lleoedd yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig i ddyddiad 2021. Os nad ydych chi eisiau lle mwyach, byddwch chi’n cael yr opsiwn i’w drosglwyddo i redwr arall. Nid oes unrhyw dâl am hyn ond rydym yn achos dielw felly, os nad ydych chi eisiau’ch lle ond yr hoffech chi roi eich ffi mynediad, byddem yn ddiolchgar iawn.

A oes angen i mi wneud unrhyw beth i sicrhau fy lle ym Marathon Eryri 2021?

Na, bydd yr holl redwyr a gofrestrwyd ar gyfer ras 2020 yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig i ddigwyddiad 2021. Nid oes unrhyw dâl am hyn.

A allaf hawlio ad-daliad yn lle?

Fel y nodwyd yn ein telerau ac amodau, ni ellir ad-dalu lleoedd. Os nad ydych chi eisiau lle yn nigwyddiad 2021, gallwch ei drosglwyddo i rhedwr arall gan ddefnyddio’r wybodaeth yn eich e-bost cadarnhau gwreiddiol.

Beth sy’n digwydd i unrhyw bethau ychwanegol a archebais wrth fynd i mewn (hwdis er enghraifft)?

Bydd unrhyw archebion yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig i’r flwyddyn nesaf ynghyd â’ch cais am ras.

Ond nid yw’n newyddion drwg i gyd, byddwn yn amlinellu ras Rhithwir Eryri ar gyfer yr amgylchiadau eleni ar ddiwedd y mis hwn, a gynhelir yn ystod wythnos y dyddiad gwreiddiol ym mis Hydref 2020 – gwyliwch y gofod hwn!

Daliwch ati gyda’r hyfforddiant, cymerwch ofal a gofalwch amdanoch eich hun.

O’r tîm i gyd ym Marathon Eryri’