English

Rheolau yr Ras

Mae’r Marathon Eryri yn cydymffurfio â rheolau Athletau’r DU:

1. Rhaid rhedwyr ym Marathon fod o leiaf 18 mlwydd oed ar y diwrnod ras.

2. Rhaid i gyfranogwyr ddechrau ar y marathon yn ystod dechrau swyddogol ac yn cyrraedd y pwynt torri i ffwrdd yn Snowdon Ranger Hostel Ieuenctid erbyn 15:30.

3. Unrhyw gyfranogwr ansicr o’u gallu corfforol i gymryd rhan mewn marathon llawn dylai geisio cyngor meddygol gan feddyg teulu cyn y digwyddiad.

4. Dim cymhorthion, megis rholio-esgidiau sglefrio, loncwyr babi, yn llafnau llinell, ffyn Nordig, beiciau neu gerbydau olwyn nad ydynt yn swyddogol eraill yn cael eu caniatáu ar y cwrs.

5. Dim anifeiliaid yn cael eu caniatáu ar y cwrs.

6. Mae’n rhaid i holl gyfranogwyr ysgrifennu eu henwau a manylion unrhyw broblemau iechyd neu feddyginiaeth ar gefn y rhif hil, y mae’n rhaid ei wisgo heb eu plygu a ddylai fod yn weladwy drwy gydol y ras.

7. Marathon Eryri yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sy’n datgan gwybodaeth ffug ar eu ffurflen gais, beidio â gwneud y taliad gofynnol, neu fel arall yn methu â chwrdd â’r gofynion mynediad a nodir.

8. Pawb sy’n cymryd rhan yn cymryd rhan ar eu menter eu hunain ac mae’n rhaid ymwadiad hepgor pob hawliad yn erbyn Marathon Eryri ac unrhyw barti sy’n gweithredu ar ei ran yn cael ei gwblhau gan bob ymgeisydd.

9. Rhaid pob cyfranogwr yn gwisgo sglodyn ras er mwyn iddynt dderbyn y tro.

10. Cwrs Cofnod (CR) bryd os torri gan fwy nag un unigolyn yn cael ei ddyfarnu yn unig i’r enillydd gwryw / benyw yn gyffredinol.

11. Trwy gymryd rhan, pob un o’r cyfranogwyr yn cadarnhau eu bod yn fodlon eu henwau ac unrhyw luniau neu ffotograffau a dynnwyd yn ystod eu cyfranogiad mewn marathon i gael eu defnyddio i roi cyhoeddusrwydd i’r marathon.

12. Mae’n rhaid i holl gyfranogwyr cydnabod ac yn cytuno y gall gwybodaeth bersonol (gan gynnwys gwybodaeth feddygol a gofnodwyd ar fy rhif hil neu eu casglu gan staff meddygol ddigwyddiad yn ystod neu ar ôl y Digwyddiad) yn cael ei storio, ei defnyddio a’i datgelu gan y Marathon Eryri mewn cysylltiad â’r sefydliad, hyrwyddo a gweinyddu y Digwyddiad ac ar gyfer casglu gwybodaeth ystadegol.

13. Os yw cyfranogwr yn mynd yn sâl yn ystod neu ar ôl y Digwyddiad a / neu yn derbyn sylw neu driniaeth feddygol naill ai gan staff meddygol ddigwyddiad, neu unrhyw feddyg neu ysbyty, rhaid iddynt awdurdodi personau o’r fath i ddarparu manylion (gan gynnwys manylion am driniaeth feddygol) i’r Cyfarwyddwr meddygol y Marathon Eryri neu eraill a awdurdodir ganddo.

14. Swyddogion Marathon yn cadw’r hawl, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, i addasu, atodiad neu hepgor pob un o’r Rheolau Swyddogol.

15. Bydd cyfranogwyr yn cael eu rhwymo gan unrhyw addasiad neu atodiad o’r Rheolau Swyddogol a gyhoeddwyd cyn y Marathon.

16. Yn unol â rheolau Athletau’r DU, unrhyw rhedwyr yn gwisgo ddyfeisiau sydd angen clustffonau fydd yn rhedeg y risg o waharddiad. Mae hwn yn fater diogelwch fel y ras yn cael ei redeg ar ffyrdd ar agor.

17. Mae methu â dilyn y Rheolau Swyddogol hyn, gan y gall gael ei ddiwygio, yn arwain at waharddiad ar unwaith, colli arian gwobr a alldafliad o’r cwrs ras.

18. Gall rhedwyr gyfnewid rhifau neu ddiwygio eu manylion hyd at ac yn cynnwys Medi 30ain 2023. Ar ôl y dyddiad hwnnw ni ellir gwneud unrhyw newidiadau pellach.

19. Mae’n rhaid i redwyr wisgo eu rhif ras eu hunain wrth redeg. Bydd unrhyw redwr fydd yn gwisgo rhif person arall yn cael ei ddiarddel.